MĀCĪBU PRIEKŠMETI

MĀKSLA

 

Skolā katrs bērns iepazīstas ar mākslas pamatiem, kas viņam palīdz attīstīt pārliecību par savām mākslinieciskajām spējām. Ar īpaši apmācītu pedagogu palīdzību bērns apgūst pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai varētu mākslinieciski izpausties, un iegūst motivāciju domāt „ārpus vispārpieņemtā” rāmjiem, apvienojot meistarīgu izpildījuma tehniku un pašizpausmi. Skola stimulē un veicina bērnu pašizpausmes.

 

KLASIKA

 

Mācoties literatūru, mākslu un arhitektūru, valodas un vēsturi, bērni apgūst un sāk cienīt bagāto pasaules kultūras mantojumu. Audzēkņi apgūst valodu prasmes un iemanto apziņu, ka valoda ir neatņemama kultūras sastāvdaļa.

Bērniem ir svarīga tiekšanās uz analītisku vēstures avotu un mākslas literatūras lasīšanu. Skola mudina audzēkņus meklēt saites starp mūsdienu un seno pasauli.

 

VĒSTURE

Vēsture mums nodrošina uzskatu sistēmu.

Apskatot izglītojošus piemērus, mēs vispārinām, mācām un dialoga veidā sniedzam vispārējo kultūras vērtību izpratni. Mēs caur sarunām attīstām interesi par vēsturi. Bērni uzzina, ka vēsture apmierina mūsu vajadzību pēc identitātes un sniedz mums nenovērtējamu sapratni par nākamajām paaudzēm.

Mūsdienu globalizācijas un interneta laikā ārkārtīgi svarīgas ir zināšanas un izpratne par pasaules kopējo ainu, kā arī spēja analizēt vēstures notikumus.

 

MATEMĀTIKA

Strauji mainīgā tehnoloģiju pasaule nosaka tempu, kādā apgūstama matemātika.

Matemātiskās prasmes un iemaņas ir tik pieprasītas kā vēl nekad agrāk.

Matemātika, kurai mēs mūsu mācību procesā pievēršam pastiprinātu uzmanību, ir efektīvs instruments uzdevumu risināšanai, izmantojot pētījumus un analīzi.

 

VALODAS

Valoda ir mūsu galvenais domāšanas un saziņas līdzeklis.

Svešvalodu zināšanas ir nozīmīgs kapitāls ikvienam cilvēkam mūsdienu pasaulē, kas virzās uz globalizāciju.

Bērniem, kas attīsta savas svešvalodu zināšanas, piemīt ne tikai izteiktākas uzziņas un dzīves prasmes, bet arī plašākas kultūras skatījums.

„International School Exupéry” papildus angļu valodai mēs piedāvājam apgūt franču, latviešu un krievu valodu.

 

 

ZINĀTNES

Mēs iedodam bērniem pamatīgas zināšanas visās zinātnes jomās: bioloģijā, ķīmijā, fizikā, kā arī ekoloģijā un sabiedrības mācībā, kā arī piedāvājam daudzveidīgas iespējas izzināt apkārtējo pasauli: klasē, laboratorijā, kā arī veicot praktiskos darbus ārpus skolas telpām.

„International School Exupéry” attīsta audzēkņu spēju analizēt un vērot, noteikt tendences un etalonus, atbalstīt gatavību pārvērtēt esošās idejas un apstrīdēt tās.

 

Mācību programmas ir izstrādātas tā, lai bērniem piedāvātu plašu dažādu pieeju un domāšanas veidu diapazonu, kā arī lai paaugstinātu viņu spējas metodiski pētīt un kritiski analizēt rezultātus, mācoties darīt zināmus savus secinājumus.

 

SPORTS

Veseli bērni – labāki audzēkņi!

Komandas spēles un individuālās sporta sacensības, fiziskās aktivitātes uzturēšana ļauj bērniem nodarboties ar dažādiem sporta veidiem un saglabāt fizisko veselību, koordināciju, kritisko un stratēģisko domāšanu, kā arī attīstīt sociālās iemaņas un starppersonu attiecības.

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World