”izglitība”

Izglītība

”eis

Akreditācijas

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir autorizēts IB World Schools programmas partneris, kas nozīmē atbilstību visaugstākajiem starptautiskās izglītības standartiem. Apmācības pēc IB sistēmas, mūsu absolventiem pavērs plašākas iespējas turpināt izglītošanos labākajās pasaules augstskolās.

Mūsu skolu oficiāli ir atzinušas kā starptautiskās, tā arī nacionālās organizācijas. EIS ir saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības ministrijas akreditāciju uz sešiem gadiem.

2019.gada jūnijā Starptautiskā skola Ekziperī ieguvusi Starptautiskā bakalaurāta (IB) PYP (Primary Years Programme) akreditāciju, kas dod iespējas realizēt šo starptautisko programmu saviem sākumskolas skolēniem. Programmas IB Primary Years Programme galvenais mērķis – attīstīt bērnā zinātkāri, vēlmi būt pētniekam, rosina skolniekiem uzdot un formulēt jautājumus, pētīt, izzināt un izvirzīt savas hipotēzes un idejas, kļūt par domājošiem, atsaucīgiem pilsoņiem, kas prot mijiedarboties viens ar otru un strādāt komandā. Programma, balstīta uz projektu mācīšanās koncepciju, integrē izglītības procesā lokālo un globālo problēmu apspriešanu, lai skolēni redzētu un izprastu starpdisciplināro saikni un mācītos patstāvīgi domāt, uzņemties atbildību, izzināt nacionālās un globālās problēmas reālās dzīves kontekstā.

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir Starptautiskās skolu padomes (CIS) locekle. CIS ir slavena ar mūsdienīgākajiem skolotāju sagatavošanas protokoliem, tā pastāvīgi sniedz palīdzību skolu – dalībnieču izglītības sistēmu attīstībā, veic visu šīs sitēmas skolu skolotāju kvalifikācijas eksamināciju.

Domājot par nākamajiem 10., 11. un 12. klašu audzēkņiem, skolai ir piešķirta atļauja pieņemt Kembridžas starptautisko eksāmenu (CIE), kas ļaus šiem audzēkņiem kārtot IGCSE eksāmenus, kā arī apgūt programmu Advanced Levels. Skolai ir piešķirts arī kandidātpamatskolas statuss* Starptautiskās Bakalaurāta diplomu programmas (IBDP) īstenošanai.

* Tikai skolas, kuras pilnvarojusi IB, var piedāvāt kādu no tās četrām akadēmiskajām programmām.

Pieeja mācību procesam

Spēcīga akadēmiskā bāze, kas sekmē transversālo jeb “mīksto” prasmju (soft skills) attīstību. Skola īsteno uz projektiem balstītu apmācības programmu - Project Based Learning (PBL), lai attīstītu starpdisciplinārās prasmes - komunikācijas, vadības, metakognitīvās un analītiskās prasmes, kritisko un radošo domāšanu.

PBL ir apmācību metode, kas ļauj skolēniem iegūt zināšanas un jaunas iemaņas, strādājot komandā ar projektiem noteiktā laika periodā. Skolēni patstāvīgi veic izpēti un piedāvā risinājumus, atbildot uz kompleksiem jautājumiem un risinot reālas problēmas reālā vidē.

Lai īstenotu šo pieeju EIS, mēs iekļaujam PBL gan PYP, gan vidusskolas mācību programmu plānošanas procesā. Katru gadu jūnijā mums ir divas projektu nedēļas, kuru laikā tiek apvienotas teorētiskās mācības ar reāli praktiskām projektu apmācībām. Projektu tēmas ierosina paši skolēni. Katrs projekts noslēdzas ar kopīgā komandas darba publiskajām prezentācijām, uz kurām tiek aicināti pedagogi, klases un skolas biedri, vecāki un citi pieaicināti eksperti. Mēs piedalāmies arī starptautiskos starpskolu projektos.

Skolēnu sasniegumi

Mēs ar lielu prieku paziņojam, ka divi mūsu audzēkņi ne tikai piedalījās Franču valodas olimpiādes nacionālajā kārtā un sasniedza īpaši augstus kopējos rezultātus. Pēc dalības vietējā un reģionālajā līmenī Aylar S.(9.klase) un Kristina M.(6.klase) 2020. gada 8. februārī piedalījās Valsts olimpiādē, kas norisinājās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Olimpiādē piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieku, vecuma grupā no 5. līdz 12. klasēm. Aylar ieguva 3.vietu, bet Kristina – veicināšanas balvu (4.vietu) savā grupā.

2019.gada 4.decembrī Rīgas Franču licejā notika 50. jubilejas Olimpiāde franču valodā, kas kļuva par svētku debiju mūsu skolai. Pirmo reizi 6., 8. un 9. klašu skolnieki izmēģināja savus spēkus šajās prestižajās sacensībās. Mūsu franču valodas skolotāja - Jeļena Jesajana divu mēnešu garumā trenēja un iedvesmoja EIS komandu, palīdzot audzēkņiem noticēt saviem spēkiem. Ar prieku paziņojam, ka EIS 9.klases audzēkne ieguva 3.vietu, bet 8.klases audzēkne saņēma veicināšanas balvu kategorijā – franču valoda kā otrā svešvaloda.

Februāra beigās viesnīcā Semarah Lielupe Jūrmalā notika startautiskais bērnu un jauniešu šaha turnīrs Rudaga - Kaissa 2019. Turnīrā, iesācēju grupā, piedalījās 26 dalībnieki. Ekziperī starptautisko skolu pārstāvēja 6.klases audzēknis Andrejs Ugoļevs. 7 spēlēs Andrejs izcīnīja 6 punktus un ieguva 1.vietu. EIS Andreja treneris – sporta meistara kandidāts šahā un FIDE instruktors Nikolajs Kovšuns. Tāpat Andrejs pārgāja šaha skolas ceturtajā klasē. Apsveicam!

Mūsu skolēni nesen izcīnīja pirmo vietu 2018. gada “Hip-Hop Daugavpils Open” konkursā! Fantastiskās horeogrāfes un skolotājas Lindas Paulauskas vadītā Exupery komanda ir ieguvusi pirmo vietu starp iesācējiem no 15 komandām!

Exupery skolas 5. klases komanda saņēmusi 2. vietu šī gada Zinātnes dienas konkursā! Komandas dalībnieki sacentās ar studentiem no visas Latvijas. Uzdevumi bija dažādi, sākot no orientēšanās ekosistēmās līdz ķīmiskajām reakcijām un datorizētu loģikas mīklu risināšanai.

Mācību diena no 08:30 līdz 17:30
16-18 bērni
grupā
8 bērni apakšgrupā
Pirmsskolas un sākumskolas
programma

1. Sākumskola un pirmsskola

Efektīva partnerība ar vecākiem

Mēs esam pārliecināti, ka ir svarīgi izveidot efektīvas darba attiecības ar ģimenēm. Bērni skolā sasniegs vairāk, ja vecāki uzticēsies sava bērna skolas personālam un mācību programmai. Ja vecāki saprot un atbalsta to, ko mūsu skola vēlas sasniegt, tas mudinās viņu bērnus pilnībā izmantot skolas piedāvāto mācību pieredzi. Mēs novērtējam vecākus, kuri dalās ar savām atsauksmēm.

Saziņa starp mājām un skolu

Lai vecāki būtu pilnībā informēti un iesaistīti sava bērna mācībās, mums nodrošinām regulāru saziņu starp mājām un skolu.

Mēs izmantojam tiešsaistes platformu Toddle, lai sniegtu vecākiem pārskatu par bērna mācīšanos visās mācību programmas jomās un mājasdarbus skolas slēgšanas gadījumā. Mēs arī regulāri rīkojam “Vecāku akadēmijas”, kuru mērķis ir informēt jūs par svarīgiem izglītības sasniegumiem, kas ir tieši saistīti ar jūsu bērna mācīšanos.

Katra semestra beigās tiek sniegts pārskats (Toddle ģenerēts un pieejams elektroniski) par mācību progresu. Vecāku un skolotāju konferences, atskaites pēcpusdienas pēc nodaļām un izglītojamo vadītās konferences notiek visa gada garumā.

Vecāki tiek arī laipni aicināti tikties ar sava bērna skolotājiem individuāli pēc iepriekšēja pieraksta visa gada garumā.

2.Mācīšanās spēlējoties

Kopš dzimšanas bērni ir “praktiski” pētnieki no dabas un mācās rotaļīgā mijiedarbībā ar cilvēkiem un viņu vidi. Spēle ir svarīgs bērna veselīgās attīstības aspekts. Uz rotaļām balstītas mācīšanās rezultātā bērni attīsta un kopj pamatzināšanas un prasmes. Mācīšanās sākumskolas programmā (PYP) balstās uz prasmēm rast “pieejas mācībām” (ATL). Šo prasmju mērķis ir atbalstīt visu vecumu bērnus, lai viņi kļūtu par izglītojamiem, kuri zina, kā uzdot labus jautājumus, izvirzīt efektīvus mērķus un sekot savām vēlmēm ar apņēmību tās sasniegt.

Papildus šādu prasmju attīstīšanai spēle ir svarīga bērnu sociālajai, emocionālajai, fiziskajai un garīgajai labklājībai. Tā kā mūsu pasaule nemitīgi mainās, rotaļām ir liela nozīme, lai bērniem būtu prieka pilns veids mazināt trauksmes sajūtu, ko izraisa šādas pārmaiņas.

Bērni ir zinātkāri un spējīgi izglītojamie ar sava spēka apziņu, bagātīgu potenciālu, derīgām prasmēm, preferencēm un izpratni par mācīšanos. Rotaļājoties, bērni aktīvi rada jēgu no mijiedarbības ar cilvēkiem un apkārtējo vidi. Šīs nozīmes tiek pārskatītas un pārstrādātas, ņemot vērā jauno pieredzi un turpmāko mācīšanos.

”draudzīga

3.Valodas pirmsskolā

Mūsu skolas galvenie mācību rezultāti veicina vidi, kurā valodas apguve caurvij mācību programmu. Būdami starptautiska skola mēs cenšamies sniegt saviem audzēkņiem daudzkultūru un daudzvalodu izglītības vidi.

Mūsu pirmsskolas programma seko IB Primary Years programmai, kas veicina rotaļas, atklājumus un izziņu. Mēs uzskatām, ka šāda veida mācīšanās līdz ar augsti individualizētām skolotāju un izglītojamo attiecībām ir vislabākais veids, kā apgūt valodas. Mūsu visaptverošā valodas programma ir izstrādāta, lai palīdzētu mūsu audzēkņiem apgūt gan angļu, gan franču valodu, vienlaikus atbalstot dzimto valodu.

Mācību aktivitātes ir izstrādātas un atbalstītas, izmantojot bagātīgus mācību resursus un atbalstu visās valodās. Iespējas mērķtiecīgi lietot valodu tiek rūpīgi konstruētas un īstenotas kā daļa no mācību aktivitātēm. Bērni ar lielu entuziasmu reaģē uz bilingvālo pieeju klasē un ātri pielāgojas otras valodas lietošanai, lai atbildētu uz jautājumiem vai mācītos un izzinātu patstāvīgi.

Pirmsskolas mācību valodas ir angļu un franču. Mācības pāriet tikai uz angļu valodu sākumskolā (P1), jo izglītojamajiem būs vajadzīgs laiks, lai attīstītu spēcīgu akadēmisko angļu valodas prasmi un gūtu panākumus vidusskolā. Franču valoda joprojām tiek uzturēta, izmantojot nodarbības, ārpusklases pieredzi un aktivitātes pēc skolas. Tādējādi bērni pirmsskolas vecumā ir iemācījušies franču valodas pamatzināšanas, kas dod viņiem vislabāko pamatu, lai turpinātu un saglabātu brīvas valodas prasmes visā skolas gaitu laikā.

IB PYP (PRIMARY YEARS PROGRAMME)

Sākot no pirmsskolas un līdz sestajai klasei (P6), skolēni seko Primary Years Programme (PYP), kas ir Starptautiskā Bakalaurāta (International Baccalaureate- IB) oficiālais mācību satura ietvars un mācību metodoloģija. IB PYP ir starptautiska izglītības programma, kas ir paredzēta visa bērna attīstības veicināšanai, mācot un mācoties vairākos akadēmiskajos priekšmetos. Tā uzsver mācīšanos, izmantojot aktīvo izziņu, un tās mērķis ir attīstīt starptautiski domājošus audzēkņus, kuriem piemīt IB izglītojamo profila atribūti.

Valodas, sociālās zinības, matemātika, māksla, zinātne un personīgā, sociālā un fiziskā izglītība nodrošina pamatus konceptu un zināšanu izpētei.

Mācību programmas ietvarā ir pieci galvenie elementi:

1. Koncepti

2. Zināšanas

3. Prasmes (pieejas mācībām)

4. Attieksmes

5. Darbības

Zināšanu sastāvdaļa tiek attīstīta, veicot izpēti sešu starpdisciplināru tēmu ietvaros. Šīs tēmas ir globāli nozīmīgas un atbalsta tradicionālo priekšmetu zināšanu, konceptu un prasmju apguvi. Tās tiek pārskatītas visu PYP mācību laiku.

Kas mēs esam

Patības dabas izziņa; uzskati un vērtības; personīgā, fiziskā, garīgā, sociālā un garīgā veselība; cilvēku attiecības, tostarp ģimenes, draugi, kopienas un kultūras; tiesības un pienākumi; un ko nozīmē būt cilvēkam.

Kur mēs esam telpā un laikā

Orientācijas telpā un laikā izziņa; personīgās vēstures; mājas un ceļojumi; cilvēces atklājumi, pētījumi un migrācijas; un indivīdu un civilizāciju savstarpējās attiecības un saiknes vietējā un globālajā mērogā.

Kā mēs izpaužamies

Veidu, kuros mēs atklājam un paužam idejas, jūtas, dabu, kultūru, uzskatus un vērtības, izziņa; veidi, kuros mēs pārdomājam, paplašinām un izbaudām savu radošumu; mūsu estētisko vērtību novērtējums.

Kā ir iekārtota pasaule

Dabas pasaules un tās likumu izziņa; mijiedarbība starp dabas pasauli (fizisko un bioloģisko) un cilvēku sabiedrībām; kā cilvēki izmanto zinātnisko principu izpratni; kā arī zinātnisko un tehnoloģisko sasniegumu ietekme uz sabiedrību un vidi.

Kā mēs pašorganizējamies

Cilvēku radīto sistēmu un kopienu savstarpējo saistību izziņa; organizāciju struktūra un funkcija; sabiedrības lēmumu pieņemšana; ekonomiskā darbība un tās ietekme uz cilvēci un vidi.

Planētas koplietošana

Tiesību un pienākumu izziņa cenšoties koplietot ierobežotos resursus ar citiem cilvēkiem un citām dzīvajām būtnēm; kopienas un attiecības tajās un starp tām; piekļuve vienlīdzīgām iespējām; miers un konfliktu risināšana.

F.A.Q.
TEMATI UN AKTIVITĀTES
K1 (2.5 — 3 gadi) K2 (4 gadi) K3 (5 gadi) P1 (6 gadi)
Motorikas attīstīšana
Sīkās motorikas attīstīšana
Franču valoda
Angļu valoda
Māksla
Horeogrāfija
Vingrošana
Bibliotēka
Matemātika
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vēsture
Ģeogrāfija
Robotika
Šahs
Pieteikties tagad
Projekti

Drona lidojumi

Mēs uzskatām, ka tehnoloģijas spēj pārveidot to, kā cilvēki mācās. Ieejot vienā no Exupery pirmsskolas klasēm, papildus melnai tāfelei ar krītu, varam atrast dažādus izglītojošus un digitālus rīkus. Bērni atklāj un izmanto 21.gadsimta jaunākās tehnoloģijas, piemēram, planšetdatorus, programmēšanas sistēmas, 3D arhitektūru, 3D drukāšanu un dronu vadību. Uzzināt par aviācijas vēsturi un tās pirmajiem soļiem ir interesanti, bet bērni arī strādās pie īstas, savas lidojošās mašīnas izgatavošanas.

Saules sistēma

Bērni no Exupéry pirmsskolas un skolas kopā strādā pie kopēja Saules sistēmas projekta. Bērniem ir iespējas uzdot pašiem savus jautājumus, kas palīdz tiem attīstīt neatkarīgu kritisko domāšanu. Projektu darba procesā viņi iemācās patstāvīgi risināt problēmas, apgūst līdera dotības un mākslu strādāt komandā, attīsta iztēli un sīko motoriku. Darbi notiek 4.klases audzēkņu vadībā.

Pieteikties tagad
Pirmsskolas kalendārs
Pirmsskolas kalendārs 2020.-2021.gadam
Sākumskola

SĀKUMSKOLAS PROGRAMMA (P2 - P6)

Pamatskolas mācību programma ir veidota saskaņā ar IB pamatskolas mācību programmu (PYP). Tā ir vērsta uz bērna kā zinātnieka holistisku attīstību gan klasē, gan pasaulē kopumā. To nosaka seši globāli nozīmīgi starpdisciplināri temati, kas saistīti ar zināšanām un prasmēm, kas iegūtas no sešām jomām: matemātika, angļu valoda, māksla, fiziskā audzināšana un sociālā izglītība, zinātne un sociālās zinības.

MĀCĪBU PROCESS

Mēs nodrošinām, audzēkņu skaita ziņā, nelielas klases, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācīšanos katram skolēnam, un katru klasi vada divi pieredzējuši skolotāji.

Visas nodarbības notiek angļu valodā. Pēcpusdienā mēs veicam dažādas aktivitātes, lai veicinātu skolēnu attīstību un palielinātu viņu mijiedarbību ar angļu valodu, kas ir mācību valoda. Sākot ar 3. klasi, skolēniem tiek piedāvāts arī intensīvs angļu valodas kurss.

Kā daļu no izglītības procesa mēs piedāvājam spēcīgu atbalstu dzimtajai valodai un vietējās valodas apguvi. Par prioritātēm tiek uzskatīta vārdu krājuma palielināšana, dabiskais valodas pielietojums un rakstpratība.

Temati un aktivitātes
P2 P3 P4 P5 P6
Angļu valoda (EIS instrukcijas valoda)
Latviešu/krievu/franču kā svešvaloda
Krievu/angļu/latviešu valoda kā dzimtā valoda
Amatniecība un dizains | IT stratēģijas
Zinātne | Matemātika
Sports un veselība | Sociālās studijas
Mūzika | Māksla
PYP Time | Ētika | Klases stunda
Dejas
Pieteikties tagad
Pamatskola

Pamatskolas programma (M1 - M4)

Vecāko klašu programmā EIS ievēro gan kā Latvijas akreditācijas prasības, tā arī Starptautiskos standartus. Mūsu skolēni iegūst akadēmiskās zināšanas skolas pamatpriekšmetos, strādā ar personīgajiem projektiem un apgūst svešvalodas. Mācības notiek angļu valodā. Skolēniem, kam ir nepietiekamas angļu valodas prasmes, esam izstrādājuši efektīvu atbalsta programmu, pateicoties kurai tie ātri iesaistās mācību procesā.

Mācību process

Skolēniem tiek dotas plašas iespējas attīstīt savu izpratni. Mēs mudinām viņus piedalīties sadarbības izglītībā, kopienas informēšanā un skolēnu pašpārvaldē. Dažas tēmas ir padziļinātas, intensīvas viena priekšmeta abguvei, savukārt citas ir ilgtermiņa starpdisciplināri pētījumi.

TEMATI UN AKTIVITĀTES
M1 M2 M3 M4
Angļu valoda (EIS instrukciju valoda)
Latviešu / angļu / krievu valoda kā dzimtā valoda
Latviešu / krievu / franču kā svešvaloda
Matemātika
Māksla | Amatniecība un dizains
IT stratēģijas | Filmu uzņēmšana
Dabaszinātnes | Bioloģija
Fizika | Ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture | Ģeogrāfija
Global Perspectives
Sports | PSHE
Pieteikties tagad
Temati un aktivitātes
M5 S1 S2
Angļu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Latviešu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Latviešu | Krievu valoda kā svešvaloda
Franču valoda kā svešvaloda
Krievu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Matemātika
Māksla un Dizains | Dizains un Tehnoloģijas
Drāma and Performance | Film
IT Stratēģija | Datorzinības
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Global Perspectives | Global Politics
Sports
Kursi tiešsaitē
Psiholoģija, Filosofija, Bizness, Grāmatvedība

Mūsu mērķis ir ne tikai starptautiskās programmas īstenošana, bet arī tādas vides radīšana, kurā mūsu skolas absolventi, izvēloties savu tālāko ceļu, iestājoties universitātē, vēlēsies atkal un atkal atgriezties Latvijā lai piedalītos jaunos skolas projektos, būt par mentoriem nākamajām audzēkņu paaudzēm un kļūtu par mūsu skolas vēstniekiem citās valstīs.

Pierakstīties jaunumu vēstkopai