SKOLA

AKREDITĀCIJAS UN PROGRAMMAS
Kā starptautiskā skola mēs esam iesaistījušies procesos, kas palīdz mums pilnveidoties un attīstīties saskaņā ar valsts un starptautiskajiem standartiem.

Exupery Starptautiskā skola ir pilnībā autorizēta Starptautiskā bakalaurāta (IB) skola, kas šobrīd piedāvā Sākumskolas programmu (IB PYP) pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, kā arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (IB DP) vidusskolas klašu skolēniem. Pamatskolas vecuma posmā piedāvājam Apvienotās Karalistes IGCSE programmu, kas noslēdzas ar pārbaudes darbiem 10.klasē.

Skola ir arī Starptautisko skolu padomes (CIS) un Skolu-pansionu asociācijas (BSA) locekle, kas nosaka augstus standartus Exupery skolas-pansiona skolēnu mācību procesa organizēšanai un izmitināšanai.

Papildus starptautiskajām atļaujām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas akreditāciju. Tas nozīmē, ka mūsu skolēniem tiek nodrošināta izglītība, ko oficiāli atzīst gan valsts, gan starptautiskās institūcijas.

2021. gadā Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienests mūsu skolai piešķīra oficiālu starptautisko skolu statusu. Šis statuss dod skolēniem iespēju mācīties pēc starptautiskām izglītības programmām angļu valodā un saņemt starptautiskus diplomus, kas ir atzīti Latvijā un citās pasaules valstīs.

SĀKUMSKOLA

Ekziperī sākumskola ir vieta, kur bērni caur daudzām, uz rotaļām balstītām aktivitātēm un kvalitatīvu mācību saturu, var izbaudīt savu bērnību. Uz izzināšanas koncepcijām balstītas pieejas ļauj mūsu skolēniem sasniegt augstus rezultātus un izbaudīt mācību un mācīšanās procesu. Ekziperī skolas audzēkņi aug šajā starptautiski domājošajā vidē, zinot ka viņi ir vērtīgi un novērtēti.
Kristine Atrens
Ekziperī sākumskolas vadītāja, PYP koordinatore
Sākumskolas programma (1. - 5. klase)
Skolēni attīsta un īsteno savas aizraušanās, lai gūtu panākumus un veicinātu pozitīvu globālo nākotni. Ekziperī sākumskolā tas atspoguļojas mūsu skolēnu, darbinieku un mācību programmās, kas izaicina un iedvesmo mūsu audzēkņus izpētīt, atklāt un tālāk attīstīties. Kopš 2019. gada EIS ir atļauts īstenot IB pamatskolas mācību programmu. Skolas mācību programma apvieno IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) un Kembridžas pamatizglītības programmas, lai pārliecinātos, ka mūsu spēcīgā akadēmiskā mācību programma tiek balstīta uz izzināšanas koncepcijām balstītu pieeju. Mūsu mērķis ir sākumskolas audzēkņos radīt vēlmi katru dienu nākt uz skolu un mācīties ar aizrautību. Ekziperī Starptautiskajā Skolā skolēni attīsta savas zināšanas, prasmes un izpratni, kas būs nepieciešamas, lai sagatavotu viņus mācīšanās procesam visas dzīves garumā.

EIS skolēnos tiek attīstīta spēja patstāvīgi domāt, uzdot izzinošus jautājumus, izteikt savu viedokli un vienlaikus izrādīt cieņu pret apkārtējo viedokli. Ekziperī Starptautiskā Skola arī balstās un uzsver radošo, sociālo un fizisko jomu nozīmi mācību procesā. Skola ar skaidru mērķi vēlas attīstīt bērnu sociālās un emocionālās prasmes, lai viņi droši varētu orientēties apkārtējā vidē.
Lai uzzinātu vairāk, noskatieties videoklipu
IB PRIMARY YEARS PROGRAMME
IB Primary Years Programme ir mācību programma skolēniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Tādi mācību priekšmeti, kā matemātika, angļu valoda, zinātne, māksla, IT, valodas un sociālās zinības, šajā programmā ir iekļautas to autentiskajā veidolā katrai programmas daļai saglabājot tās sākotnējos standartus. Rezultāts ir saistošs un autentisks mācīšanās process, kas ir piemērots audzēkņiem ar jebkuru sagatavotības pakāpi.

Lai iegūtu papildinformāciju par IB un tās programmām, esat laipni aicināti apmeklēt vietni http://www.ibo.org.
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Sākumskola
PAMATSKOLA
Pamatskolas programma (6. - 9. klase)
Pamatskolā mēs izmantojam Cambridge IGCSE mācību programmas ietvaru. IGCSE ir pasaulē populārākā starptautiskā izglītības programma 14–16 gadus veciem jauniešiem, kas tiek izmantota vairāk nekā 160 valstīs. Tā ir saturiski bagāta programma, kas izstrādāta, lai sagatavotu skolēnus tālākām studijām neatkarīgi no viņu atrašanās vietas pasaulē. Programma iepazīstina skolēnus ar vairākām savstarpēji saistītām mācību disciplīnām, sagatavojot viņus vidusskolai.
Pamatskolas noslēgumā, lai pabeigtu 9. klasi, skolēni pilda piecus IGCSE eksāmenus galvenajos priekšmetos – globālās perspektīvas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kombinētā zinātne, angļu valoda un otrā svešvaloda vai angļu literatūra un matemātika. Nokārtojot šos eksāmenus skolēni iegūst Starptautisko vispārējās pamatskolas izglītības sertifikātu (IGCSE) un arī formāli tiek atzīti kā ieguvuši pamatskolas izglītību Latvijā. Tādējādi mūsu audzēkņi iegūst izglītību ko formāli atzīst mācību iestādes gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Godinot latviešu valodu kā vērtību mūsu valstī, un lai izpildītu starptautiskās skolas akreditācijas prasības Latvijā, visi EIS skolēni apgūst latviešu valodu un kultūru priekšmetā ar nosaukumu “Latvijas mācība.” Kurss tika izstrādāts Ekziperī Starptautiskajā skolā atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem, un tajā ietverta Latvijas kultūras, vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas apguve.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu skolotāju un apmeklējiet IGCSE mājaslapu. Mācību programmas pamata priekšmetus iespējams atrast šeit: Pamatskolas mācību plāni.
Lai uzzinātu vairāk, noskatieties videoklipu:
10. klase EIS ir veidota tā, lai sagatavotu mūsu skolēnus IB DP programmas stingrajām prasībām un izvēles iespējām vidusskolas pēdējos divos gados. Tādēļ mācību priekšmetu izvēle atbilst IB DP piedāvājumam nākamajos gados, un skolēniem tiek piedāvāts papildu speciāls priekšmets IB pamati (IB Core), kas iepazīstina viņus ar IB programmas specifiku un pamata komponentēm. Tajā pašā laikā skolēni turpina mācības ar IGCSE mācību programmu un pilda izvēles IGCSE eksāmenus, lai paplašinātu savu kvalifikāciju sekojošos priekšmetos: kombinētā zinātne, matemātika, angļu valoda kā otrā svešvaloda vai angļu literatūra.

VIDUSSKOLA

10.klase
(10. - 12.klase)
IB DIPLOMU PROGRAMMA (11. UN 12. KLASE)
11. un 12. klasē par mācību programmas pamatu tiek izmantota IB DP Starptautiskā Bakalaurāta diploma programma. IB DP ir kļuvusi par pasaulē nozīmīgāko sagatavošanās programmu universitātēm. Tā ir labi pazīstama ar akadēmiski stingrajiem eksāmeniem un koncentrēšanos uz skolēnu patstāvīgo darbību, individuālu izpēti un iemaņu attīstību. IB diploma kandidāti izvēlas priekšmetus no sešām jomām: A valoda, B valoda, sociālās zinības, zinātne, matemātika un māksla. Pirmās piecas jomas ir obligātās pamata programmu jomas, bet sestā priekšmeta izvēle var būt mākslas virziens vai papildu kāds no pamata priekšmetiem. EIS IB DP piedāvāto priekšmetu saraksts:
Vēl kādas obligātas IB DP programmas sastāvdaļas ir Zināšanu teorija (TOK), Padziļinātā eseja un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs) programma.
Zināšanu teorija (TOK)
Zināšanu teorija (TOK) ir IB programmas stūrakmens. Kā viena no IB diploma pamatprasībām TOK ir starpdisciplināra nodarbība, kas paredzēta, lai palīdzētu skolēniem uzdodot pareizus jautājumus mācīties jautāt un saprast savu zināšanu apjomu. Skolēni uzdod tādus jautājumus kā “Kas padara metodi zinātnisku?” vai "Vai vēstures zināšanas ir zinātniskas?" vai "Ar ko saprāts atšķiras no ticības?". Kurss ir paredzēts, lai mudinātu katru skolēnu pārdomāt zināšanu būtību, kritiski pārbaudot dažādus izziņas veidus (uztvere, emocijas, valoda un saprāts) un dažāda veida zināšanu avotus (zinātne, māksla, matemātiska un vēsture).
Radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs (CAS)
Padziļinātā eseja (EE)
Padziļinātā eseja ir IB diploma pamatprasība. Strādājot kopā ar diplomdarba koordinatoru, diplomu kandidāti izstrādā un pabeidz neatkarīgu pētniecības projektu personīgi interesējošā jomā, kas rezultējas ar 4000 vārdu (11-14 lpp.) garu eseju. Skolēni sāk apdomāt eseju tēmas jau vairākus gadus iepriekš, vasaras brīvlaiku laikā tiek uzrakstīts darba melnraksts, un pats darbs tiek pabeigts nākamā mācību gada rudenī. Padziļinātā eseja ir iespēja skolēnam iesaistīties neatkarīgā pētniecībā, padziļināti izpētot jautājumu, kas attiecas uz kādu no viņa apgūstamajiem priekšmetiem. Tas paredzēts augsta līmeņa pētniecības un rakstīšanas prasmju, intelektuālo atklājumu un radošuma veicināšanai.
Viena no diploma darba pamatprasībām ir CAS. Programmas mērķis ir iemācīt skolēniem uzņemties atbildību, attīstīt radošumu un sociālās iemaņas, kā arī veicināt spēju apkārtējos uztvert ar iejūtību un izpratni. To visu skolēni apgūst, iesaistoties dažādos projektos un veicot sabiedriski lietderīgo darbu. Rezultātā skolēni iemācās izvērtēt informāciju un pārliecinoši izklāstīt savu viedokli. Šīs prasmes viņus sagatavo turpmākajām studijām.
Divu programmas gadu laikā diplomu kandidātiem ir jāizvirza mērķi un jāreģistrē savs progress, lai sasniegtu "mācību rezultātu". Visi DP kandidāti ir iesaistīti CAS projektā, kuram viņi plāno, izstrādā un pārdomā notikumu, kas ietver divus vai vairākus CAS virzienus.
Latvijas mācība
Visbeidzot, godinot mūsu mītnes zemi, un lai izpildītu starptautiskās skolas akreditācijas prasības Latvijā, visi EIS skolēni apgūst latviešu valodu un kultūru priekšmetā ar nosaukumu “Latvijas mācība”. Kurss tika izstrādāts Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem, un tajā ietverta Latvijas kultūras, vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas apguve.
IB DP EKSĀMENI UN DIPLOMS
Kopš pagājušā gada maija, ja vidusskolēni kārto IB DP eksāmenus sešos izvēlētajos mācību priekšmetos, eksāmeni tiek novērtēti punktu skalā no 1 līdz 7, kur augstākais kopējais vērtējums var sasniegt 42 punktus. Vēl iespējams iegūt maksimums trīs papildu punktus par pamata programmas komponentēm – Paplašinātā eseja, CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs) un Zināšanu teorija (TOK) – kas kopā var dot IB kandidātam 45 punktus. Minimālais punktu skaits, kas nepieciešams, lai saņemtu IB diplomu ir 24 no šiem kombinētajiem punktiem. IB diploma kandidāts, kurš neizpilda šīs prasības, lai saņemtu IB diploma var saņemt IB DP individuālu kursu sertifikātus, balstoties uz atzīmēm, kas saņemtas katrā atsevišķā eksāmenā. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu IB DP programmas koordinatoru vai apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu. IB DP piedāvāto priekšmetu vadlīnijas EIS atrodamas šeit.
EIS DIPLOMS
IB DP diplomu piešķir Starptautiskā bakalaurāta (IB) organizācija, balstoties uz skolēna darba ārējo novērtējumu, bet EIS diplomu piešķir EIS, balstoties uz iekšējo skolēna darba novērtējumu un minimālo kopējo nopelnīto kredītpunktu skaitu EIS vidusskolas trīs gadu laikā. Pilnas EIS diploma prasības EIS diploma saņemšanai definētas EIS ģimenes rokasgrāmatā (EIS Family Handbook).
Mūsu pansija
2021. gada rudenī mēs atklājām jauno un īpaši būvēto jaunās skolas ēku, kas piedāvā vairāk nekā 5000 m² papildu telpas, tostarp specializētas laboratorijas telpas, daudzfunkcionālās klases, mācību laboratorijas un koplietošanas telpas komandas darbam. Mūsu pansijas telpas tika veidotas tā, lai apmierinātu visas dzīves vajadzības ārpus mājām.

Ekziperī pansionā ir iekārtotas ērtas, mājīgas istabiņas 2 līdz 3 skolēniem katrā. Kopumā dzīvojamajās telpas var izmitināt līdz pat 90 skolēniem, vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Skolā-pansionā ir pieejamas tādas iespējas, kā pilna laika dzīvošana uz vietas vai uzturēšanās skolā 5 darba dienas.
Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.